O systemie

DRIM - uzupełnienie schematu IT Operatora

DRIM powstał jako naturalny element rozwoju Operatora w zakresie automatyzacji podstawowych procesów biznesowych, z myślą o wykorzystaniu potencjału ogromnych ilości danych z inspekcji terenowych. Podstawowe systemy IT Operatora jak ERP, SCADA, GIS, AM, nie pokrywają swoimi funkcjonalnościami wszystkich istotnych procesów, wymagają też ciągłego zasilania danymi wsadowymi oraz aktualizacji danych. DRIM funkcjonalnie uzupełnia te obszary, przygotowując np. paczki aktualizacyjne danych paszportyzacyjnych dla systemów GIS, dane wsadowe do modułów planowania i realizacji eksploatacji systemów AM czy też projekty planów finansowych do systemów ERP. Stanowi on zatem niezbędny element zintegrowanego systemu IT Operatora, wspomagający działanie systemów podstawowych w zakresie przygotowywania dla nich danych wsadowych oraz poprawy jakości danych przetwarzanych przez te systemy.

2Kw

Funkcjonalności biznesowe

– Repozytorium stanu linii
– Ocena stanu technicznego sieci
– Zarządzanie wycinkami
– Aktualizacja danych paszportyzacyjnych
– Przygotowanie danych wsadowych do systemów AI i ERP dla potrzeb budowy planów rzeczowo – finansowych
– Priorytetyzacja zadań eksploatacyjnych
Dzięki kolekcji danych z różnych edycji inspekcji sieci oraz dzięki inteligentnemu zarządzaniu danymi z inspekcji, DRIM umożliwia wdrożenie elementów eksploatacji predykcyjnej. To zupełnie nowa jakość, koncentrująca działania eksploatacyjne na tym aby nie dopuścić do awarii na sieci zamiast na optymalizacji usuwaniu skutków tych awarii.

Dla OSD i dla Wykonawcy

W zależności przyjętego modelu obsługi procesów w obszarze oceny stanu sieci, DRIM może funkcjonować w wariancie implementacji stanowiącym połączenie modelu zakupu gotowych wyników inspekcji z zaletami standaryzacji, masowej kontroli jakości danych oraz budowy centralnego repozytorium o stanie sieci. Nie wszyscy potencjalni wykonawcy inspekcji dysponują narzędziami do masowego przetwarzania danych i opracowania na tej podstawie wyników w postaci np. raportów Oględzin, Wycinek, Odległości, a liczba ich rośnie wraz ze wzrostem skali wykorzystywania dronów w procesach inspekcji. Dla nich DRIM oferuje gotowe narzędzia do przetwarzania danych i generowania odpowiednich wyników. Jednocześnie może być wykorzystywany przez OSD jako centralne repozytorium, do którego mogą trafiać dane z inspekcji od różnych wykonawców, gwarantując ich spójność i jakość. Możliwość jednoczesnego wykorzystywania danych z wielu edycji inspekcji, stwarza dodatkowe możliwości, np. pozwala na wdrożenie elementów eksploatacji predykcyjnej 
22_2