O projekcie

DRIM jako projekt obejmował swym zasięgiem kilka istotnych dla procesów inspekcji sieci energetycznych elementów, były to: Metodyka pozyskiwania danych o sieci, Standaryzacja i masowa walidacja danych, Inteligentne przetwarzanie i zarządzanie danymi z inspekcji – System IT. Istotnym elementem projektu były również prace nad budową specjalistycznego drona, statku bezzałogowego, który latając nad siecią na odpowiedniej wysokości i z odpowiednią prędkością, mógłby w czasie jednej misji zbierać dane z kamer RGB, termowizyjnej i skanera laserowego. 

Business man balancing on the rope high in the sky

Proof-of-Concept

Dla potwierdzenia słuszności przyjętych założeń w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji dla potrzeb automatycznej identyfikacji obiektów i usterek, DRIM przeszedł przez etap Proof-of-Concept. Współpraca z dwoma OSD gwarantowała dostęp do dużych ilości danych z inspekcji sieci i konsultacje merytoryczne, co pozwoliło opracować odpowiednie modele sieci neuronowych, data sety niezbędne do nauki modeli oraz przeprowadzenie testów i pomiarów skuteczności działania modeli. W ten sposób potwierdzono, że przy odpowiedniej metodyce zbierania danych oraz odpowiedniej ich ilości i jakości, możliwe jest osiągnięcie skuteczności identyfikacji obiektów i zdarzeń na sieci na poziomie ponad 95%. Taki wynik pozwolił podjąć decyzję o kontynuacji prac, budowie prototypu i wersji komercyjnej systemu.

 

Wsparcie dla inspekcji terenowych

Inspekcje terenowe sieci energetycznych były, są i długo jeszcze będą podstawowym źródłem informacji o stanie sieci, to w dużej mierze na ich podstawie planowane i realizowane są zadania eksploatacyjne. Aby planowanie było wiarygodne a realizacja zadań efektywna, inspekcje powinny obejmować swym zasięgiem jak największy zakres systemu energetycznego, a zbierane dane powinny być zestandaryzowane. Wsparcie DRIM w tym zakresie to metodyka pozyskiwania danych o sieci w zakresie rodzaju, ilości i jakości, dla różnych metod inspekcji. Szczególnego znaczenia dla procesów inspekcji sieci w terenie, zaczynają nabierać dziś drony, technologia, która w najszerszym stopniu może zautomatyzować proces inspekcji sieci WN, SN, nN, oraz zagwarantować pozyskiwanie danych najlepszej jakości.

22_2
2Kw

Standaryzacja i masowa kontrola jakości danych o sieci z terenu

Jakość oceny stanu technicznego sieci zależy od jakości danych z inspekcji terenowych, zatem ich standaryzacja i kontrola jakości ma w tym przypadku znaczenie szczególne. Każdy tysiąc kilometrów sieci to 3 – 5TB danych, chmur punktów i ponad 100 tys. zdjęć z kamer RGB i termowizyjnych, co dla pojedynczego OSD w Polsce, oznacza średnio 100TB danych i 1,5mln zdjęć rocznie. DRIM dostarcza szczegółową specyfikację wymagań dla danych pozyskiwanych w terenie oraz narzędzia do masowej kontroli ich jakości, w zakresie ilości, jakości i rodzaju. W terenie, dane pozyskiwane są wg określonych wymagań a zanim załadowane zostaną do systemu w celu ich przetwarzania i biznesowego wykorzystania, poddawane są pełnej kontroli jakości, co gwarantuje odpowiednią jakość całego procesu oceny stanu technicznego sieci.

Inteligentne przetwarzanie i zarządzanie danymi z inspekcji

Dzisiaj ocena stanu sieci w dużej mierze bazuje na ręcznym przetwarzaniu danych pozyskiwanych w trakcie inspekcji, w szczyglości w zakresie identyfikacji usterek na podstawie zdjęć z kamer RGB, to człowiek, przeglądając ten materiał identyfikuje usterki i dokonuje oceny stanu. DRIM całkowicie zmienia ten stan rzeczy, wykorzystując sztuczną inteligencję, bez udziału człowieka, identyfikuje obiekty, usterki i kolizje z roślinnością. Dalej, wykorzystując tak przygotowane dane, DRIM dostarcza istotne z pkt widzenia eksploatacji sieci funkcjonalności biznesowe, takie jak np. karty oględzin obiektów, zarządzanie wycinkami, aktualizacje danych paszportyzacyjnych, przygotowanie danych wsadowych do systemów AM i ERP. Takie podejście zmniejsza pracochłonności, czyli czas i koszty całego procesu, zwiększając jednocześnie jego kompletność i wiarygodność.

Dron do oblotów linii energetycznych

Dziś obloty linii wykonywane są głownie śmigłowcami. To drogie rozwiązanie, posiadające jednocześnie kilka ograniczeń. Dlatego też, istotnych elementów projektu były prace nad budową drona, zdolnego w ciągu jednego dnia zbierać dane w wymaganym zakresie z min. 50 km linii. Na potrzeby tych prac wykonano szereg prób w celu określenia wymagań jakościowo – ilościowych dla zbieranych danych, z założeniem ich przetwarzania przez sieci neuronowe. Następnie opracowano szczegółową specyfikację wymagań dla danych i statku powietrznego, określającą zakres funkcjonalny, ilości, jakość danych jak również parametry lotu statku. Na tej podstawie zbudowany został specjalistyczny dron, spełniający opracowane wcześniej założenia niezbędne do oblotów linii energetycznych.